Home / Kỹ Năng Tin Học / Lập Trình Và Đồ Họa / After Effects Project Files / COLORFUL PARTICLES – AFTER EFFECTS TEMPLATES DOWNLOAD FREE

COLORFUL PARTICLES – AFTER EFFECTS TEMPLATES DOWNLOAD FREE

Colorful Particles is an amazing logo reveal featuring great looking pre-rendered particles. Easy to customize and with sound effect included. Make an impact and download this template now!

Colorful Particles là một biểu tượng tuyệt vời cho thấy tính năng tìm kiếm pre-rendered particles tuyệt vời. Dễ dàng tùy chỉnh và với hiệu ứng âm thanh bao gồm. Làm cho một tác động và tải mẫu này ngay bây giờ!
Thông tin thêm:

After Effects Version: cs5,5 trở lên

Plugins sử dụng: không có
File Size: 118Mb

Resolution: 1920×1080

Download 

(Visited 56 times, 1 visits today)

Check Also

[Phần Mềm] Download Phần Mềm Sparkol VideoScribe Pro 2.3.7 Full

    I.    Giới thiệu: Bạn muốn tạo video hay ảnh động mô phỏng vẽ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *